Organisatie, besluitvorming en organogrammen

Binnen onze school maken we onderscheid tussen de dagelijkse uitvoering en het maken van beleid. Van beide is een plaatje (organogram) waarmee in een oogopslag te zien is hoe de organisatie is opgebouwd. In het organogram van de uitvoering ziet u hoe de hiërarchie van leidinggeven is opgebouwd.

In het organogram van het beleid ziet u hoe De School is opgebouwd uit kringen. In deze kringen wordt het beleid van onze school gemaakt, vastgesteld en de uitvoering ervan ‘gemeten’ (vandaar de naam kring, wat regelkring betekent). De leidinggevenden houden zich aan deze afspraken bij de dagelijkse uitvoering.

Als De School tussen 100-200 leerlingen heeft, wordt het organogram van het beleid iets anders, er komt dan een unitlaag tussen. Hoe dat eruit ziet, kunt u hier zien.

Beleidsvorming

De wijze van beleid maken, is vastgelegd in het kringstatuut. Dit kringstatuut regelt dus het organisatieontwerp en de besluitvorming. Anders gezegd: het kringstatuut regelt de medezeggenschap en participatie van medewerkers, ouders en leerlingen en leiding en de positie van externen. Dat statuut kunt u hier lezen.

Een toelichting: De School is dynamisch georganiseerd en medewerkers, ouders en leerlingen dragen bij aan het ontwikkelen van de organisatie. Dat doen ze op vier niveaus:

  • het individuele kind via de persoonlijke kringgesprekken (pk)
  • de bouw via bouwkringen (voor ouders, medewerkers en leerlingen)
  • de school via de schoolkringen (voor ouders, medewerkers en leerlingen)
  • het lokale bestuur via de topkring (voor ouders, medewerkers, bestuur en externen*)

Medezeggenschap en participatie

De wijze van medezeggenschap en participatie is gebaseerd op de sociocratische kringorganisatiemethode, ook wel afgekort als ‘skm’ of genoemd als ‘sociocratie’. De Engelstalige benaming is treffend ‘dynamic governance’. Dat is precies wat wordt beoogd: dynamisch en wendbaar organiseren zodat de school blijft ‘passen’ bij leerlingen, medewerkers, ouders en omgeving. Deze manier van werken is volledig beschreven en uitgewerkt, zowel in een officieel kringstatuut als in praktische agenda’s en handreikingen. De hele set bestaat uit deze documenten:

  • kringstatuut
  • organogrammen beleid, beleid toekomst en uitvoering
  • overzicht wms, wko en kringorganisatie (wms = Wet medezeggenschap scholen en wko = Wet Kinderopvang)
  • taakomschrijvingen leidinggevende, gespreksleider, afgevaardigde en notulist
  • agenda’s kringbijeenkomsten: topkring, bouwkringen, schoolkringenpersoonlijke kring (bij bouw- en schoolkringen is het voorbeeld van de ouderkringen opgenomen, er zijn vergelijkbare agenda’s voor medewerkerkringen en leerlingkringen)
  • model kringbijeenkomst

* Bij scholen voor oudere kinderen, jongeren en volwassenen nemen leerlingen ook deel aan de topkring.