Experiment flexibele onderwijstijden wordt niet verlengd.

Experiment flexibele onderwijstijden in het primair onderwijs wordt niet verlengd.

In de periode van 1 augustus 2011 t/m 1 augustus 2020 hebben elf basisscholen de ruimte gekregen om af te wijken van twee wettelijke bepalingen: de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van minimaal vijf dagen. Het experiment gaf de mogelijkheid om onderwijs gegeven in de zomervakantie mee te laten tellen voor het aantal uren onderwijs dat een leerling op grond van artikel 8 tenminste moet ontvangen. Daarnaast maakte het experiment mogelijk dat kinderen vaker dan 7x per jaar op minder dan vijf dagen naar school gaan. Het doel van het experiment was te bezien of de wet over de onderwijstijd in het primair onderwijs kan worden aangepast. Hiermee zouden alle scholen binnen het primair onderwijs niet langer gebonden zijn aan de vastgestelde vakantieperiodes en een vijfdaagse schoolweek.

Op 25 maart 2019 heeft de directeur Primair Onderwijs van OCW, mevrouw Westendorp, meegedeeld dat de minister heeft besloten het experiment flexibilisering onderwijstijd niet voort te zetten. Deelnemende scholen moeten per 1 augustus 2020 (weer) voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, die bovendien strenger is dan bij de start van De School in 2008.

Waarom wordt het experiment niet verlengd?

In het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de elf deelnemende scholen staat: “het invoeren van flexibele onderwijstijd is een stevige interventie in het onderwijsproces wat risico’s meebrengt voor de onderwijskwaliteit.”  Hoewel De School een goed voorbeeld is van hoe de flexibele onderwijstijden bijdragen aan de kwaliteit, is dit niet voor alle scholen in Nederland te garanderen. Op basis van conclusies van de Onderwijsinspectie heeft minister Slob besloten dat de wettelijke bepalingen rond de vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek niet worden aangepast. Dit heeft de minister vandaag middels een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend of en hoe de Tweede Kamer hierop gaat reageren.

Wat betekent dit voor de leerlingen en ouders van De School?

Van de elf scholen die het experiment gestart zijn, zijn er momenteel nog acht scholen over die meedoen aan het experiment. Het besluit betekent voor deze scholen dat zij per schooljaar 2020/2021 aan de huidige wet- en regelgeving moeten voldoen. De School is in 2008 gestart met het  concept “gelijke kansen door ongelijk onderwijs.” (Zie voor een korte uitleg over het concept van De School onderaan deze brief.) Het concept ‘schuurde’ tegen wettelijke voorschriften voor o.a. onderwijstijd, maar was wel een antwoord op hardnekkige onderwijsvraagstukken. In 2009 en 2010 zijn er Kamervragen gesteld (Kraneveldt-van der Veen; Jesse Klaver); in 2011 zegde minister Van Bijsterveldt toe De School experimenteerruimte te geven. Met de Beleidsregel van 17 mei 2011 is deze gerealiseerd. Het experiment is opengesteld voor 10, later 12, scholen. De deelnemende scholen hadden verschillende motieven om de onderwijstijd te verruimen dan wel te flexibiliseren. Nu het huidige experiment eindigt, heeft dat consequenties voor De School. Er is geen optie ‘terug naar vroeger’, immers er was eerst De School en toen het experiment. De gevolgen voor De School worden op dit moment zo goed mogelijk in kaart gebracht. Ondertussen wordt er intensief gesproken met ambtenaren van het ministerie van OCW over een status aparte (bijvoorbeeld door het starten van een onderzoek naar het integrale concept van De School). Hiermee zou opnieuw toestemming kunnen worden verleend om het concept onverkort voort te zetten na augustus 2020 en zo de positieve effecten te borgen. Deze gesprekken doen we niet alleen, maar met steun van het bestuur van Lucas Onderwijs en Marjolein Ploegman.

De onderwijsinspectie is tot twee keer toe zeer positief geweest over De School. Hoewel de gerealiseerde meeropbrengsten van De School niet gemeten worden met het gehanteerde toezichtkader van de onderwijsinspectie, noemt het rapport (2014 en 2018) veel positieve elementen over De School en geen negatieve.

We hopen dat het gesprek met het ministerie ervoor zal zorgen dat een onderzoek wordt gestart naar de positieve effecten van het concept De School. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen we u vanzelfsprekend op de hoogte stellen.

Alle kamerstukken over flexibele tijden zijn hier te vinden:

Beknopte samenvatting van concept De School ‘Gelijke kansen door ongelijk onderwijs’.

Met een integraal concept bestaande uit drie pijlers wil De School beter voldoen aan de wettelijke opdracht en preventie bieden aan alle kinderen om problemen tijdens school en opgroeien te voorkomen/te beperken. De drie pijlers zijn:

• Méér en flexibele onderwijstijd.

• Mede-beslisrecht door leerlingen, medewerkers en ouders.

• Thematische ordening van leeractiviteiten.

De wettelijke opdracht luidt (WPO, Verklaring van Salamanca, Verklaring inzake de rechten van personen met een handicap/New York):

• Voor alle kinderen onderwijs in alle 52 kerndoelen.

• Voor alle kinderen in alle omstandigheden een ononderbroken ontwikkelingsproces.

• Voor alle kinderen toegang tot een gewone school.