Het Sinterklaasfeest moet net als elk feest goed zijn voor iedereen die het viert

Het Sinterklaasfeest leidt al jaren tot discussie, met name over de figuur van Zwarte Piet en de gezagsverhouding tussen Sint en Piet. Het Sinterklaasfeest is een feest dat ook op onze school gevierd wordt. Het feest wordt gevierd onder (verplichte) schooltijd door kinderen en medewerkers. Het is de bedoeling dat dit feest voor iedereen een plezierige aangelegenheid is. Om dit te bevorderen zullen we in de leerlingenbouwkringen en leerlingenschoolkring over dit onderwerp spreken, op een manier die past bij de leeftijd/ontwikkelingsfase van de kinderen. Een gesprek dus tussen medewerkers en kinderen. Doel van het gesprek is om eventuele belemmeringen voor een prettig feest zichtbaar te krijgen en hiervoor oplossingen te bedenken, zodanig dat het een feest wordt waar iedereen van kan genieten. Zoals altijd gaat het daarbij om het kenbaar maken van de eigen wensen en opvattingen, het zich verplaatsen in die van de ander en tot een vorm te komen die voor jezelf, de ander en het collectief geen overwegende bezwaren meer kent. De leerlingenschoolkring – kinderen en medewerkers – neemt uiteindelijk het besluit over de eventuele aanpassingen van de figuur van Zwarte Piet en zo nodig over hiermee verwante onderwerpen.
De medewerkers bereiden zich op deze gesprekken voor door zich breed te oriënteren. Uit de veelheid van publicaties en opvattingen hebben we er drie geselecteerd die volgens ons de essentie raken van de diverse standpunten die er in de samenleving bestaan over dit onderwerp:

  • Brief Haagse Schoolbesturen d.d. 18-09-2015 en bestuurlijk kader van de inrichting van het Sinterklaasfeest. Kern: voorschrift om binnen 3 jaar bepaalde aspecten aan te passen (welke dat zijn staat beschreven in de brief). Dit is een voorschrift van de Haagse scholen waaronder Lucas Onderwijs.
  • Open brief aan VN van Stichting Sint & Pietengilde. Kern: bescherming van cultureel erfgoed.
  • Handreiking schoolbestuur BOOR (openbaar onderwijs Rotterdam) om het gesprek te voeren met medewerkers en ouders. Kern: voer met elkaar een gesprek met respect voor elkaar standpunten en gevoelens en kom tot een vorm die voor iedereen acceptabel is.

Uit onze sociocratische kringorganisatie vloeit voort dat wij over dit onderwerp tot gesprek en besluitvorming komen met diegene die direct betrokken zijn, dus met kinderen en medewerkers en dat we dit gesprek opnieuw voeren als iemand daartoe aanleiding ziet (met andere woorden: een besluit voor het Sinterklaasfeest van bijvoorbeeld 2018 kan een andere zijn dan voor het feest van dit jaar). Het Sinterklaasfeest is daarmee gelijk aan elk ander schoolfeest en -activiteit.