Veel gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op regelmatig gestelde vragen. Een volledig beeld van de werkwijze van onze school vindt u in de schoolgids.

Kinderen in de basisschoolleeftijd moeten minimaal 940 uur per jaar onderwijs krijgen. Wij hanteren dit aantal als ondergrens. Leerlingen die deelnemen aan het basispakket volgen verplicht de uren die zijn omschreven in de schoolgids (grofweg vijf dagen per week van 8.00 tot 14.00 uur en alle reguliere schoolvakanties vrij).

Leerlingen die deelnemen aan het totaalpakket kunnen veel meer uren naar school en voor een deel zelf de schooltijden bepalen. Om het minimum te kunnen aantonen voor de Onderwijsinspectie en Leerplichtambtenaar wordt er een urenregistratie bijgehouden

Wij verzorgen een lekkere lunch van biologische kwaliteit. Leerlingen nemen dus niet zelf eten en drinken mee naar school. Leerlingen kunnen tussen de middag uur naar huis maar bijna iedereen blijft op school (leerlingen in het totaalpakket kunnen tussen 12.00 en 14.00 uur naar huis, leerlingen in het basispakket tussen 12.00 en 13.00 uur).

Leerlingen en leerkrachten bepalen gezamenlijk hoe de lunch wordt georganiseerd. Soms wordt er in groepjes vooraf gekokkereld. Vanzelfsprekend kunnen we rekening houden met diëten. Tussen de middag wordt er buiten gespeeld onder leiding van eigen medewerkers en regelmatig een gymleerkracht. Ook ’s morgens en ’s middags wordt er gezamenlijk iets gedronken en gegeten.

De ontwikkeling van leerlingen wordt zorgvuldig gevolgd. Dit onderwerp is tevens een vast onderdeel van het tienwekelijkse persoonlijke kringgesprek. Dit is een gesprek tussen leerling, leerkracht en ouder(s) over wat er geleerd is/wordt en op welke manier dat is gegaan/zal gaan.

Om de ontwikkeling inzichtelijk te maken, gebruiken we verschillende instrumenten, waaronder het ontwikkelingsvolgmodel (ovm) voor de onderbouw (Oost) en het IEP leerlingvolgsysteem (LVS) voor de andere bouwen, methodegebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen. De combinatie van deze instrumenten met de tienwekelijkse kringgesprekken geven een zo volledig mogelijk beeld over hoe het met een leerling gaat met als doel de volgende stappen zo goed mogelijk te nemen.

Ja. Wij houden ons in principe zowel aan de eisen van de Wet Primair Onderwijs als de Wet Kinderopvang. Zo hanteren we de kerndoelen van het basisonderwijs, ruimte-eisen en personeelseisen. Op enkele punten wijken we af, bijvoorbeeld waar het gaat om de openingsstelling tijdens de zomervakantie. Dat doen we dan bewust omdat het volgens ons goed is voor kinderen. Als we afwijken van regels dan doen we dit altijd in de openbaarheid. Het afwijken van de vakanties heeft geleid tot het landelijke experiment flexibele onderwijstijden.

Actuele informatie over kosten vindt u in de schoolgids en onder ‘organisatie, kosten’.

Skm is de afkorting van Sociocratisch Kringorganisatie Methode, kort sociocratie genoemd. De Engelse term is Dynamic Governance. Sociocratie gaat over organiseren en besluiten nemen en is het vervolg op democratie. Het gaat van autocratie via democratie naar sociocratie. Bij elke stap krijgen meer mensen uit een samenleving invloed op hoe de dingen geregeld worden.

Skm gaat uit van het beginsel dat mensen ongelijke, unieke personen zijn, maar bij de besluitvorming gelijkwaardig. Skm kan dus gezien worden als een vervolg op onze bekende democratie. Bij democratie gaat het om ‘de meeste stemmen gelden’, de individuele stem wordt feitelijk als rekenfactor gebruikt. Bij sociocratie gaat het om de individuele stem als bron van inhoudelijke argumenten. De grote winst van skm is het creëren van veiligheid en het voorkomen van uitsluiting en ontkenning van kinderen (en ouders). Ontkenning en uitsluiting zijn een bron van veel problemen en verdriet. Daarnaast leren kinderen respectvol samenleven door daadwerkelijk samen te leren en te leven in een sociocratische school.

Skm vindt haar wortels in de Kees Boeke school (waar prinses Beatrix haar onderwijs heeft gevolgd) en is door prof. dr ing. Gerard Endenburg zowel praktisch als wetenschappelijk verder ontwikkeld. Zie voor meer informatie over skm bijvoorbeeld het artikel van oud-onderwijsinspecteur H. van der Weijde ‘De toekomst van de sociale opvoeding en vorming’ de site van het Sociocratisch Centrum Nederland: www.sociocratie.nl.

Kinderen krijgen in ieder geval twee keer per week een uur gymnastiek van een gymleerkracht. Verder bieden we in het totaalpakket wekelijks thematische bewegingslessen (bijvoorbeeld schermen, skeeleren, dans, spel). Daarnaast gaan we af en toe naar de duinen of het strand voor sport- en spelactiviteiten. Het aanbod van deze lessen varieert. Regelmatig wordt tijdens het buitenspelen tussen de middag een actief programma aangeboden door een gymleerkracht.

In principe is De School huiswerkvrij. Elke tien weken wordt in de persoonlijke kringgesprekken gesproken over het werk dat de leerling de komende periode gaat doen. Voor kinderen in het totaalpakket is het uitgangspunt dat al het werk op school gedaan kan worden en dat het niet nodig is om werk mee naar huis te nemen. Vanzelfsprekend kan hierover in het kringgesprek een andere afspraak gemaakt worden indien gewenst, bijvoorbeeld ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Voor kinderen in het basispakket gelden dezelfde uitgangspunten. Het verschil is echter dat de schooltijd niet afgestemd kan worden op de behoeften.

We willen graag dat kinderen veel leren en ook buiten de schoolmuren is er veel te leren! Buitenschoolse activiteiten/excursies hebben altijd te maken met ons thematische onderwijs. Voor alle leerlingen organiseren we bij elk thema (dus elke tien weken) een educatieve excursie. Zo zijn we in het kader van het thema Gouden Eeuw naar het Frans Halsmuseum geweest, en hebben we een Engelstalige rondleiding langs de grachten van Amsterdam gehad, hebben we een historisch landgoed bezocht en een smokkelspel gespeeld in de duinen; in het kader van het thema Kunst hebben we de kunstschattenbunkers in de duinen bezocht en zijn we naar de Museumnacht in Den Haag geweest. Bij het thema Energie zijn we naar Nemo geweest en hebben we een windturbine van binnen bekeken. Voor leerlingen in het totaalpakket is er elk thema minstens een tweede excursie.

Wij kiezen er dus voor om ‘dagjes uit’ een educatief karakter te geven door ze te linken aan de onderwijsthema’s. Zo komen leuk & leerzaam bij elkaar. Wij organiseren dus geen ‘klassieke’ schoolreisje naar bijvoorbeeld speeltuin of attractiepark. Deze invulling stamt uit de tijd dat veel kinderen zelden of nooit de luxe van een dagje uit meemaakten. Gelukkig is dat tegenwoordig voor veel kinderen anders, hoewel niet voor ieder kind.

Hier geldt een onderscheid tussen leerlingen die het basispakket volgen en leerlingen die het totaalpakket volgen. Leerlingen in het basispakket zijn verplicht om alle uren te volgen die de school heeft aangewezen. Dat komt  neer op vijf dagen per week van 8.00 tot 14.00 uur en alle schoolvakanties verplicht vrij.

Leerlingen in het totaalpakket kunnen hun school- en vrije tijden voor een groot deel zelf bepalen. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Er geldt een minimum onderwijstijd van 940 uur per schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.
  • In de persoonlijke kringgesprekken worden vakanties afgesproken. Vakantie heeft namelijk invloed op de omvang van het leerplan. Vergelijk het met de hoeveelheid werk die je kunt verrichten als je een baan hebt: als je de komende periode vier weken op vakantie bent, dan kun je minder werk verzetten dan je collega die in deze periode niet op vakantie gaat.
  • Voor vakanties van zes weken of langer is een contract met de directie noodzakelijk (dit is een afspraak met de leerplichtambtenaar). Hierbij wordt ondermeer gekeken of de spreiding van de onderwijstijd over het jaar goed is voor het betreffende kind.
  • Vrije dagen kunnen tussentijds en in onderling overleg met de leerkracht worden opgenomen, waarbij wel rekening wordt gehouden met reeds gemaakte afspraken (vrijheid is geen vrijblijvendheid).

Nee, bij ons kunnen leerlingen niet blijven zitten. Wij werken met individuele leerplannen. We hanteren geen zogeheten ‘leerstofjaarklassensysteem’. Kinderen volgen hun eigen ontwikkelingslijnen en ze hoeven zich wat de leerinhoud betreft niet aan te passen aan een groepssnelheid. Zitten blijven is daardoor niet  aan de orde.

Er zijn verschillende soorten brede scholen, elk met zijn eigen aanpak. Bij veel brede scholen zijn verschillende kind-voorzieningen gehuisvest in één gebouw en wordt er samengewerkt tussen de verschillende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang, jeugdhulp, sportverenigingen en een bibliotheek die de handen ineen slaan.

Bij onze school worden alle voorzieningen geregeld vanuit één organisatie en door één team/leiding. Brede scholen kennen meestal ook geen flexibele schooltijden en individuele leerplannen.